Reklamační podmínky

Společnost ABRFABR, s.r.o. IČ: 55971458, se sídlem Bratislavská 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika, korespondenční adresa: Bratislavská 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v OU Žilina, oddíl : Sro, vložka 84032/L ( „Prodávající"), v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 250/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy, vydává tento Reklamační řád (dále jen "Reklamační řád"):

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Klienta v souvislosti s reklamacemi zboží a/nebo služeb, prodávaných/poskytovaných Prodávajícím, včetně podmínek a způsobu Reklamací.
 2. Prodávající prodává/nabízí k prodeji movitou věc/movité věci, nejčastěji bytové doplňky, případně jinou věc, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím své Internetové stránky www.abrfabr.sk/www.abrfabr.cza které jsou předmětem Kupní smlouvy.
 3. Pro účely Reklamačního řádu se rozumí

3.1. Kupujícím osoba, (a) která má zájem o koupi Zboží, (b) se kterou Prodávající má nebo měl uzavřenou Kupní smlouvu, (c) která je právním nástupcem osoby uvedené v písm. (b);

3.2. Reklamací podání, kterým Kupující namítá vady, funkčnost nebo kvalitu Zboží;

3.3. Kupní smlouvou kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, na jejímž základě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží a Kupující se zavazuje zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a ve všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího;

3.4. Zbožím movitá věc/movité věci, nejčastěji módní doplňky, popřípadě jiná věc, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím své Internetové stránky www.abrfabr.cz, a která/které je/jsou předmětem Kupní smlouvy;

3.5. Internetovou stránkou internetová stránka Prodávajícího zveřejněna na Internetu pod adresou: www.abrfabr.cz

 

 1. Prodávající prodává/nabízí k prodeji Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, prostřednictvím své Internetové stránky abrfabr.sk/www.abrfabr.cz.

 

Článek II.

Základní podmínky Reklamace

 

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při jeho převzetí Kupujícím, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží v záruční době. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je bez vad, že má vlastnosti uvedené na Internetové stránce, a že Zboží lze použít pro uvedený účel, resp. k obvyklému účelu.
 2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím.
 3. Kupující je oprávněn Zboží reklamovat, zjistí-li při převzetí Zboží, že Zboží má vady nebo pokud se vady vyskytnou v záruční době.
 4. Vadou Zboží se rozumí změna Zboží, resp. jeho vlastností v důsledku použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo použití nevhodné technologie, nebo použití nevhodného konstrukčního řešení.
 5. Odstranitelnou vadou Zboží se rozumějí takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by to mělo vliv na vzhled, funkčnost a kvalitu Zboží.
 6. Neodstranitelnou vadou Zboží se rozumí taková vada, kterou nelze odstranit, nebo jejíž odstranění s přihlédnutím ke všem rozhodujícím okolnostem není účelné.
 7. Vadou Zboží není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl a/nebo nesourodost u přírodních materiálů (např. dřevo, které nemá pravidelnou kresbu a jednotnou barvu, také kůže), textilních a umělých materiálů (např. u látek jsou drobné odchylky ve vzoru látky nebo ve barevném odstínu) či lakovaných ploch. Barevné zobrazení kovu, látek, kůže či koženky na Zboží na Internetové stránce může být mírně odlišné od skutečnosti v závislosti na barevném rozlišení jednotlivých monitorů počítačů nebo použitého typu papíru, na kterém je vytištěno Zboží; tyto odlišnosti nejsou důvodem k reklamaci.
 8. Vadou Zboží není změna Zboží během záruční doby v důsledku jeho opotřebení, charakteristického pro daný materiál nebo použití, dále v důsledku nesprávného používání, nesprávné, nevhodné či nepravidelné péče a údržby Zboží, v důsledku přirozených změn materiálu, ze kterých je Zboží vyrobeno, důsledku poškození nebo jiného nesprávného zásahu.
 9. Pokud z povahy výrobku vyplývá, že jeho životnost je kratší než záruční doba, nepovažuje se to za vadu. Stejně tak o vadu Zboží nejde ani v případě, že při obvyklém užívání dojde k celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

 

Článek III.

Uplatnění Reklamace

 

 1. Kupující je oprávněn podat Reklamaci osobně v prostorách Prodávajícího na adrese: ABRFABR, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika nebo písemně; písemná forma je zachována, pokud je Reklamace provedena elektronicky.
 2. Kontaktní údaje Prodávajícího pro účely písemného podání Reklamace jsou: ABRFABR, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika, EMAIL: ahoj@abrfabr.cz
 3. Při uplatnění Reklamace musí Kupující

(1) uvést zejména (a) jméno a příjmení Kupujícího, datum narození, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu (není-li shodná s adresou trvalého pobytu), datum a číslo Objednávky; (b) předmět Reklamace; (c) čeho se Kupující domáhá;

(2) na vlastní náklady zaslat Prodávajícímu reklamované Zboží na korespondenční adresu Prodávajícího: L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika, a to doporučeně. Reklamované Zboží, které bylo zasláno na dobírku, nebude převzato. Reklamované Zboží musí být kompletní a může vykazovat známky běžného opotřebení, přiměřeného době používání Zboží.

 1. Při zaslání reklamovaného Zboží je Kupující povinen jej zabalit do vhodného obalu, který Zboží dostatečně chrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží. Za škodu na Zboží způsobenou jeho nevhodným zabalením Prodávající neodpovídá.
 2. Reklamace může obsahovat kontaktní údaje Kupujícího (telefonní číslo, e-mailová adresa).
 3. K uplatnění Reklamace dochází v den

(a) předání reklamovaného Zboží spolu s příslušnými doklady a údaji Prodávajícímu (při osobním uplatnění Reklamace);

(b) doručení reklamovaného Zboží spolu s příslušnými doklady a údaji Prodávajícímu (při písemném uplatnění Reklamace).

 1. Pokud Reklamace neobsahuje všechny údaje, potřebné pro řádné vyřízení Reklamace a/nebo spolu s Reklamací nebylo předloženo reklamované Zboží, Prodávající vyzve Kupujícího k jejich doplnění a/nebo doručení Zboží. Současně Prodávající Kupujícího poučí, že pokud Kupující ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než sedm dní, nedoplní chybějící údaje nebo důkazy nebo nepředloží reklamované Zboží, Reklamace bude považována za neoprávněnou.
 2. Pokud byla Reklamace podána neoprávněnou osobou, opožděně nebo ve věci probíhá nebo bylo pravomocně ukončeno soudní či jiné řízení, je Prodávající oprávněn Reklamaci odmítnout, o čem Kupujícího písemně vyrozumí.

 

Článek IV.

Lhůta pro podání Reklamace

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady Zboží musí Kupující uplatnit v záruční době.
 2. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zjištění vady. Používání Zboží po zjištění vady Zboží, resp. opožděné uplatnění Reklamace může mít za následek prohloubení vady nebo znehodnocení Zboží, a/nebo může být důvodem pro zamítnutí Reklamace.
 3. O uplatnění Reklamace vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení.

 

Článek V.

Vyřízení Reklamace

 

 1. Současně s potvrzením o uplatnění Reklamace Prodávající poučí Kupujícího o jeho právech, a to:

(a) Kupující má právo na vyřízení Reklamace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto Reklamačním řádem, zejména

 1. jde-li o odstranitelnou vadu Zboží, má Kupující právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna;
 2. jde-li o neodstranitelnou vadu Zboží, která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit; jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 3. jde-li sice o odstranitelné vady Zboží, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit;

(b) Kupující má právo rozhodnout, které z práv uvedených v písm. (a) výše uplatňuje.

 1. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 2. Na základě rozhodnutí Kupujícího, které z práv uvedených v odst. 1 písm. 1 tohoto článku uplatňuje, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení Reklamace, a to ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění Reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů od uplatnění Reklamace .
 3. Po určení způsobu vyřízení Reklamace Prodávající vyřídí Reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze Reklamaci vyřídit i později; vyřízení Reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Pokud k převzetí Zboží jako předmětu reklamace Prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění Reklamace, tak lhůty pro vyřízení Reklamace dle odst. 2. 3 a 4 tohoto článku Reklamačního řádu začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace Prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy Prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nový výrobek.
 4. Pokud Kupující Reklamaci Zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit Reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení Reklamace. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího podle odstavce 6 tohoto článku Reklamačního řádu.
 5. Pokud Kupující Reklamaci Zboží uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která Reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může Reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění Reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou Reklamaci nelze zamítnout.
 6. Prodávající oznámí Klientovi výsledek vyřízení Reklamace písemně; písemná forma je zachována, pokud je oznámení učiněno elektronicky. Prodávající je povinen o vyřízení Reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení Reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne převzetí Zboží jako předmětu reklamace Prodávajícím.
 7. Náklady spojené s Reklamací nese Kupující, pokud tento Reklamační řád nebo obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak.
 8. Pokud Kupující nesouhlasí s výsledkem vyřízení Reklamace, je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu další Reklamaci, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení výsledku Reklamace. Pro další Reklamaci dle předchozí věty platí ustanovení tohoto Reklamačního řádu, s výjimkou možnosti jejího přezkoumání další Reklamací vůči Prodávajícímu. Tím není dotčen odstavec. 6 tohoto článku Reklamačního řádu.
 9. Pokud Kupující nesouhlasí s vyřízením Reklamace, je oprávněn uplatnit své nároky soudní cestou. Vyřízením Reklamace není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody podle obecně závazných právních předpisů.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající porušil obecně závazné právní předpisy, je oprávněn obrátit se na (a) Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

Předměstská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, (b) jiné orgány dozoru.

 1. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny tímto Reklamačním řádem, se řídí uzavřenou Kupní smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Prodávající je oprávněn změnit tento Reklamační řád, a to v návaznosti na změnu obecně závazných právních předpisů nebo své obchodní politiky. Změna Reklamačního řádu bude provedena zveřejněním změněného reklamačního řádu s určením jeho účinnosti, a to nejpozději v den, kdy má nabýt účinnosti.
 3. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 15.5.2021. Reklamační řád je zveřejněn na webovém sídle L'FABRICA, s.r.o, www.rivalli.eu a je k dispozici v sídle ABRFABR, s.r.o. a v prostorách na korespondenční adrese: Bratislavská 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

 

V Žilině dne 22.1.2024

 

 

 

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

Předměstská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

za@soi.sk

Tel. čj. 041/763 21 30, 041/724 58 68